1207. மறப்பின் எவனாவன் மற்கொல்

Rate this post

1207. மறப்பின் எவனாவன் மற்கொல்

1207. Marappin Evanaavan Markol

 • குறள் #
  1207
 • பால்
  இன்பத்துப்பால் (Inbaththuppaal) – Love
 • இயல்
  கற்பியல் (Karpiyal) – The Post-Marital Love
 • அதிகாரம்
  நினைந்தவர் புலம்பல் (Ninaindhavar Pulambal)
  Sad Memories
 • குறள்
  மறப்பின் எவனாவன் மற்கொல் மறப்பறியேன்
  உள்ளினும் உள்ளம் சுடும்.
 • விளக்கம்
  அவர் தந்த இன்பத்தை மறவாதிருக்கின்ற காலத்திலும் பிரிவை நினைத்தால் மனம் கொதிக்கின்றது; அவ்வின்பத்தை மறந்தேனாயின் என் நிலை என்ன ஆகும்?
 • Translation
  in English
  If I remembered not what were I then? And yet,
  The fiery smart of what my spirit knows not to forget!
 • Meaning
  I have never forgotten (the pleasure); even to think of it burns my soul; could I live, if I should ever forget it ?

Leave a comment