1204. யாமும் உளேங்கொல் அவர்நெஞ்சத்து

Rate this post

1204. யாமும் உளேங்கொல் அவர்நெஞ்சத்து

1204. Yaamum Ulankol Avarnenjaththu

 • குறள் #
  1204
 • பால்
  இன்பத்துப்பால் (Inbaththuppaal) – Love
 • இயல்
  கற்பியல் (Karpiyal) – The Post-Marital Love
 • அதிகாரம்
  நினைந்தவர் புலம்பல் (Ninaindhavar Pulambal)
  Sad Memories
 • குறள்
  யாமும் உளேங்கொல் அவர்நெஞ்சத்து எந்நெஞ்சத்து
  ஓஒ உளரே அவர்.
 • விளக்கம்
  எமது மனத்தில் அவர் எப்பொழுதும் இருக்கின்றார்; அவ்வாறே அவர் மனத்திலும் நாமும் இருக்கின்றோமோ?
 • Translation
  in English
  Have I a place within his heart!
  From mine, alas! he never doth depart.
 • Meaning
  He continues to abide in my soul, do I likewise abide in his ?

Leave a comment