1201. உள்ளினும் தீராப் பெருமகிழ்

Rate this post

1201. உள்ளினும் தீராப் பெருமகிழ்

1201. Ullinum Theeraap Perumagizh

 • குறள் #
  1201
 • பால்
  இன்பத்துப்பால் (Inbaththuppaal) – Love
 • இயல்
  கற்பியல் (Karpiyal) – The Post-Marital Love
 • அதிகாரம்
  நினைந்தவர் புலம்பல் (Ninaindhavar Pulambal)
  Sad Memories
 • குறள்
  உள்ளினும் தீராப் பெருமகிழ் செய்தலால்
  கள்ளினும் காமம் இனிது.
 • விளக்கம்
  முன்பு அனுபவித்த இன்பத்தை நினைத்தாலும் நீங்காத பெரிய மகிழ்ச்சியைச் செய்தலால், கல்லை விடக் காமம் இன்பம் தருவதாகும்.
 • Translation
  in English
  From thought of her unfailing gladness springs,
  Sweeter than palm-rice wine the joy love brings.
 • Meaning
  Sexuality is sweeter than liquor, because when remembered, it creates a most rapturous delight.

Leave a comment