1199. நசைஇயார் நல்கார் எனினும்

Rate this post

1199. நசைஇயார் நல்கார் எனினும்

1199. Nasaiiyaar Nalkaar Eninum

 • குறள் #
  1199
 • பால்
  இன்பத்துப்பால் (Inbaththuppaal) – Love
 • இயல்
  கற்பியல் (Karpiyal) – The Post-Marital Love
 • அதிகாரம்
  தனிப்படர் மிகுதி (Thanippadar Miguthi)
  The Solitary Anguish
 • குறள்
  நசைஇயார் நல்கார் எனினும் அவர்மாட்டு
  இசையும் இனிய செவிக்கு.
 • விளக்கம்
  விரும்பப்பட்டவர் அருள் செய்யாராயினும், அவரிடமிருந்து பிறக்கும் எச்சொற்களும் என் காதுக்கு இனியனவாகும்.
 • Translation
  in English
  Though he my heart desires no grace accords to me,
  Yet every accent of his voice is melody.
 • Meaning
  Though my beloved bestows no love on one, still are his words sweet to my ears.

Leave a comment