1198. வீழ்வாரின் இன்சொல் பெறாஅது

Rate this post

1198. வீழ்வாரின் இன்சொல் பெறாஅது

1198. Veezhvaarin Insol Peraaathu

 • குறள் #
  1198
 • பால்
  இன்பத்துப்பால் (Inbaththuppaal) – Love
 • இயல்
  கற்பியல் (Karpiyal) – The Post-Marital Love
 • அதிகாரம்
  தனிப்படர் மிகுதி (Thanippadar Miguthi)
  The Solitary Anguish
 • குறள்
  வீழ்வாரின் இன்சொல் பெறாஅது உலகத்து
  வாழ்வாரின் வன்கணார் இல்.
 • விளக்கம்
  காதலரிடத்திலிருந்து ஓர் இனிய சொல்லாவது கேட்கப்பெறாமல் பிரிவைப் பொறுத்துக் கொண்டு வாழ்கின்ற பெண்களைப் போல் வலிய நெஞ்சமுடையவர் உலகத்தில் இல்லை.
 • Translation
  in English
  Who hear from lover’s lips no pleasant word from day to day,
  Yet in the world live out their life,- no braver souls than they!
 • Meaning
  There is no one in the world so hard-hearted as those who can live without receiving (even) a kind word from their beloved.

Leave a comment