1197. பருவரலும் பைதலும் காணான்கொல்

Rate this post

1197. பருவரலும் பைதலும் காணான்கொல்

1197. Paruvaralum Paithalum Kaanaankol

 • குறள் #
  1197
 • பால்
  இன்பத்துப்பால் (Inbaththuppaal) – Love
 • இயல்
  கற்பியல் (Karpiyal) – The Post-Marital Love
 • அதிகாரம்
  தனிப்படர் மிகுதி (Thanippadar Miguthi)
  The Solitary Anguish
 • குறள்
  பருவரலும் பைதலும் காணான்கொல் காமன்
  ஒருவர்கண் நின்றொழுகு வான்.
 • விளக்கம்
  ஒருவரிடத்து மட்டும் நின்று இயங்குகின்ற காமன், அவரிடத்துள்ள நோயையும், துன்ப மிகுதியையும் அறியமாட்டானோ?
 • Translation
  in English
  While Kaman rushes straight at me alone,
  Is all my pain and wasting grief unknown?
 • Meaning
  Would not cupid who abides and contends in one party (only) witness the pain and sorrow (in that party)?

Leave a comment