1193. வீழுநர் வீழப் படுவார்க்கு

Rate this post

1193. வீழுநர் வீழப் படுவார்க்கு

1193. Veezhunar Veezhap Paduvaarkku

 • குறள் #
  1193
 • பால்
  இன்பத்துப்பால் (Inbaththuppaal) – Love
 • இயல்
  கற்பியல் (Karpiyal) – The Post-Marital Love
 • அதிகாரம்
  தனிப்படர் மிகுதி (Thanippadar Miguthi)
  The Solitary Anguish
 • குறள்
  வீழுநர் வீழப் படுவார்க்கு அமையுமே
  வாழுநம் என்னும் செருக்கு.
 • விளக்கம்
  விரும்பப்படுகின்ற கணவரால் விரும்பப்படுகின்ற மகளிர்க்கு, நாம் இன்பமாக வாழ்கின்றோம் என்னும் செருக்கு ஏற்றதாகும்.
 • Translation
  in English
  Who love and are beloved to them alone
  Belongs the boast, ‘We’ve made life’s very joys our own.’
 • Meaning
  The pride that says “we shall live” suits only those who are loved by their beloved (husbands).

Leave a comment