1185. உவக்காண்எம் காதலர் செல்வார்

Rate this post

1185. உவக்காண்எம் காதலர் செல்வார்

1185. Uvakkaanem Kaathalar Selvaar

 • குறள் #
  1185
 • பால்
  இன்பத்துப்பால் (Inbaththuppaal) – Love
 • இயல்
  கற்பியல் (Karpiyal) – The Post-Marital Love
 • அதிகாரம்
  பசப்புறு பருவரல் (Pasappuru Paruvaral)
  The Pallid Hue
 • குறள்
  உவக்காண்எம் காதலர் செல்வார் இவக்காண்என்
  மேனி பசப்பூர் வது.
 • விளக்கம்
  அங்குப் பார்! எம் தலைவர் பிரிந்து செல்கின்றார்! இங்குப் பார்! என் மேனியில் பசலை நிறம் வந்து படர்கின்றது.
 • Translation
  in English
  My lover there went forth to roam;
  This pallor of my frame usurps his place at home.
 • Meaning
  Just as my lover departed then, did not sallowness spread here on my person ?

Leave a comment