1180. மறைபெறல் ஊரார்க்கு அரிதன்றால்

Rate this post

1180. மறைபெறல் ஊரார்க்கு அரிதன்றால்

1180. Maraiperal Ooraarkku Arithandraal

 • குறள் #
  1180
 • பால்
  இன்பத்துப்பால் (Inbaththuppaal) – Love
 • இயல்
  கற்பியல் (Karpiyal) – The Post-Marital Love
 • அதிகாரம்
  கண்விதுப்பழிதல் (Kanvithuppazhithal)
  Eyes Consumed with Grief
 • குறள்
  மறைபெறல் ஊரார்க்கு அரிதன்றால் எம்போல்
  அறைபறை கண்ணார் அகத்து.
 • விளக்கம்
  அடிக்கப்படும் பறைபோல் துன்பத்தை வெளிப்படுத்தும் கண்களை உடைய எம்மைப் போன்றவர் மனத்திலுள்ளவற்றை அறிதல் ஊரவர்க்கு அரிதன்று.
 • Translation
  in English
  It is not hard for all the town the knowledge to obtain,
  When eyes, as mine, like beaten tambours, make the mystery plain.
 • Meaning
  It is not difficult for the people of this place to understand the secret of those whose eyes, like mine, are as it were beaten drums.

Leave a comment