1174. பெயலாற்றா நீருலந்த உண்கண்

Rate this post

1174. பெயலாற்றா நீருலந்த உண்கண்

1174. Peyalaatraa Neerulandha unkan

 • குறள் #
  1174
 • பால்
  இன்பத்துப்பால் (Inbaththuppaal) – Love
 • இயல்
  கற்பியல் (Karpiyal) – The Post-Marital Love
 • அதிகாரம்
  கண்விதுப்பழிதல் (Kanvithuppazhithal)
  Eyes Consumed with Grief
 • குறள்
  பெயலாற்றா நீருலந்த உண்கண் உயலாற்றா
  உய்வில்நோய் என்கண் நிறுத்து.
 • விளக்கம்
  எம் மையுண்ட கண்கள் யான் பிழைக்க முடியாதபடி நோயை எனக்கு உண்டாக்கிவிட்டுத் தாமும் அழமுடியாதபடி கண்ணீர் வற்றி விட்டன.
 • Translation
  in English
  Those eyes have wept till all the fount of tears is dry,
  That brought upon me pain that knows no remedy.
 • Meaning
  These painted eyes have caused me a lasting mortal disease; and now they can weep no more, the tears having dried up.

Leave a comment