1170. உள்ளம்போன்று உள்வழிச் செல்கிற்பின்

Rate this post

1170. உள்ளம்போன்று உள்வழிச் செல்கிற்பின்

1170. Ullampondru Ulvazhich Chelgirpin

 • குறள் #
  1170
 • பால்
  இன்பத்துப்பால் (Inbaththuppaal) – Love
 • இயல்
  கற்பியல் (Karpiyal) – The Post-Marital Love
 • அதிகாரம்
  படர்மெலிந் திரங்கல் (Padarmelindh Thirangal)
  Complainings
 • குறள்
  உள்ளம்போன்று உள்வழிச் செல்கிற்பின் வெள்ளநீர்
  நீந்தல மன்னோஎன் கண்.
 • விளக்கம்
  எனது மனத்தைப் போலக் கண்கள் என் காதலர் இருக்கும் இடத்துக்கு விரைவில் செல்ல முடியுமானால், அவை கண்ணீர் வெள்ளத்தில் நீந்திக் கொண்டிருக்கமாட்டா.
 • Translation
  in English
  When eye of mine would as my soul go forth to him,
  It knows not how through floods of its own tears to swim.
 • Meaning
  Could mine eyes travel like my thoughts to the abode (of my absent lord), they would not swim in this flood of tears.

Leave a comment