1166. இன்பம் கடல்மற்றுக் காமம்

Rate this post

1166. இன்பம் கடல்மற்றுக் காமம்

1166. Inbam Kadalmatruk Kaamam

 • குறள் #
  1166
 • பால்
  இன்பத்துப்பால் (Inbaththuppaal) – Love
 • இயல்
  கற்பியல் (Karpiyal) – The Post-Marital Love
 • அதிகாரம்
  படர்மெலிந் திரங்கல் (Padarmelindh Thirangal)
  Complainings
 • குறள்
  இன்பம் கடல்மற்றுக் காமம் அஃதடுங்கால்
  துன்பம் அதனிற் பெரிது.
 • விளக்கம்
  காதலால் வரும் இன்பம் கடல் போன்று பெரியது; அக்காமம் வருத்தம் செய்யும் போது அத்துன்பம் கடலைவிடப் பெரியது.
 • Translation
  in English
  A happy love ‘s sea of joy; but mightier sorrows roll
  From unpropitious love athwart the troubled soul.
 • Meaning
  The pleasure of lust is (as great as) the sea; but the pain of lust is far greater.

Leave a comment