1164. காமக் கடல்மன்னும் உண்டே

Rate this post

1164. காமக் கடல்மன்னும் உண்டே

1164. Kaamak Kadalmannum Unde

 • குறள் #
  1164
 • பால்
  இன்பத்துப்பால் (Inbaththuppaal) – Love
 • இயல்
  கற்பியல் (Karpiyal) – The Post-Marital Love
 • அதிகாரம்
  படர்மெலிந் திரங்கல் (Padarmelindh Thirangal)
  Complainings
 • குறள்
  காமக் கடல்மன்னும் உண்டே அதுநீந்தும்
  ஏமப் புணைமன்னும் இல்.
 • விளக்கம்
  காதலாகிய கடலே எனக்கு நிலைத்திருக்கின்றது; அதனை நீந்திக் கடக்கப் பாதுகாப்பாகிய தெப்பம் இல்லை.
 • Translation
  in English
  A sea of love, ’tis true, I see stretched out before,
  But not the trusty bark that wafts to yonder shore.
 • Meaning
  There is indeed a flood of lust; but there is no raft of safety to cross it with.

Leave a comment