1162. கரத்தலும் ஆற்றேன்இந் நோயைநோய்

Rate this post

1162. கரத்தலும் ஆற்றேன்இந் நோயைநோய்

1162. Karaththalum Aatrenin Noyainoi

 • குறள் #
  1162
 • பால்
  இன்பத்துப்பால் (Inbaththuppaal) – Love
 • இயல்
  கற்பியல் (Karpiyal) – The Post-Marital Love
 • அதிகாரம்
  படர்மெலிந் திரங்கல் (Padarmelindh Thirangal)
  Complainings
 • குறள்
  கரத்தலும் ஆற்றேன்இந் நோயைநோய் செய்தார்க்கு
  உரைத்தலும் நாணுத் தரும்.
 • விளக்கம்
  இந்நோயைப் பிறர் அறியாமல் மறைக்க என்னால் முடியவில்லை. காதலருக்குத் தூது அனுப்பித் தெரிவிக்கவும் எனக்கு வெட்கமாக இருக்கின்றது.
 • Translation
  in English
  I cannot hide this pain of mine, yet shame restrains
  When I would tell it out to him who caused my pains.
 • Meaning
  I cannot conceal this pain, nor can I relate it without shame to him who has caused it.

Leave a comment