1161. மறைப்பேன்மன் யானிஃதோ நோயை

Rate this post

1161. மறைப்பேன்மன் யானிஃதோ நோயை

1161. Maraippenman Yaaniktho Noyai

 • குறள் #
  1161
 • பால்
  இன்பத்துப்பால் (Inbaththuppaal) – Love
 • இயல்
  கற்பியல் (Karpiyal) – The Post-Marital Love
 • அதிகாரம்
  படர்மெலிந் திரங்கல் (Padarmelindh Thirangal)
  Complainings
 • குறள்
  மறைப்பேன்மன் யானிஃதோ நோயை இறைப்பவர்க்கு
  ஊற்றுநீர் போல மிகும்.
 • விளக்கம்
  நான் இந்நோயைப் பிறர் அறிதற்கு அஞ்சி மறைக்கின்றேன்; இந்நோயோ, இறைப்பவர்க்கு ஊற்றுநீர் மேலும் மேலும் ஊறுவது போல வளர்ந்து பெருகுகின்றது.
 • Translation
  in English
  I would my pain conceal, but see! it surging swells,
  As streams to those that draw from ever-springing wells.
 • Meaning
  I would hide this pain from others; but it (only) swells like a spring to those who drain it.

Leave a comment