1140. யாம்கண்ணின் காண நகுப

Rate this post

1140. யாம்கண்ணின் காண நகுப

1140. Yaamkannin Kaana Nagupa

 • குறள் #
  1140
 • பால்
  இன்பத்துப்பால் (Inbaththuppaal) – Love
 • இயல்
  களவியல் (Kalaviyal) – The Pre-Marital Love
 • அதிகாரம்
  நாணுத் துறவுரைத்தல் (Naanuth Thuravuraiththal)
  The Abandonment of Reserve
 • குறள்
  யாம்கண்ணின் காண நகுப அறிவில்லார்
  யாம்பட்ட தாம்படா ஆறு.
 • விளக்கம்
  யாம் அனுபவிப்பது போன்ற காம நோயினைத் தாங்கள் அனுபவிக்காமையால், அறிவில்லாதவர்கள் யாம் கண்ணால் காணும்படி சிரிப்பார்கள்.
 • Translation
  in English
  Before my eyes the foolish make a mock of me,
  Because they ne’er endured the pangs I now must drie.
 • Meaning
  Even strangers laugh (at us) so as to be seen by us, for they have not suffered.

Leave a comment