1137. கடலன்ன காமம் உழந்தும்

Rate this post

1137. கடலன்ன காமம் உழந்தும்

1137. Kadalanna Kaamam Uzhanthum

 • குறள் #
  1137
 • பால்
  இன்பத்துப்பால் (Inbaththuppaal) – Love
 • இயல்
  களவியல் (Kalaviyal) – The Pre-Marital Love
 • அதிகாரம்
  நாணுத் துறவுரைத்தல் (Naanuth Thuravuraiththal)
  The Abandonment of Reserve
 • குறள்
  கடலன்ன காமம் உழந்தும் மடலேறாப்
  பெண்ணின் பெருந்தக்க தில்.
 • விளக்கம்
  கடல் போன்று கரையற்ற காதல் நோய் வருத்திய போதும், மடற்குதிரை ஏறாது பொறுத்திருக்கின்ற பெண்ணைப்போல மேலான தகுதியுடைய பிறப்பு வேறு இல்லை.
 • Translation
  in English
  There’s nought of greater worth than woman’s long-enduring soul,
  Who, vexed by love like ocean waves, climbs not the ‘horse of palm’.
 • Meaning
  There is nothing so noble as the womanly nature that would not ride the palmyra horse, though plunged a sea of lust.

Leave a comment