1135. தொடலைக் குறுந்தொடி தந்தாள்

Rate this post

1135. தொடலைக் குறுந்தொடி தந்தாள்

1135. Thodalaik Kurunthodi Thanthaal

 • குறள் #
  1135
 • பால்
  இன்பத்துப்பால் (Inbaththuppaal) – Love
 • இயல்
  களவியல் (Kalaviyal) – The Pre-Marital Love
 • அதிகாரம்
  நாணுத் துறவுரைத்தல் (Naanuth Thuravuraiththal)
  The Abandonment of Reserve
 • குறள்
  தொடலைக் குறுந்தொடி தந்தாள் மடலொடு
  மாலை உழக்கும் துயர்.
 • விளக்கம்
  மாலைக் காலத்தில் அனுபவிக்கும் துன்பத்தையும், மடற் குதிரையையும், மாலைபோல் தொடுத்த சிறிய வளைகளையுடையவள் எனக்குத் தந்தாள்.
 • Translation
  in English
  The maid that slender armlets wears, like flowers entwined,
  Has brought me ‘horse of palm,’ and pangs of eventide!
 • Meaning
  She with the small garland-like bracelets has given me the palmyra horse and the sorrow that is endured at night.

Leave a comment