1127. கண்ணுள்ளார் காத லவராகக்

Rate this post

1127. கண்ணுள்ளார் காத லவராகக்

1127. Kannullaar Kaatha Lavaraagak

 • குறள் #
  1127
 • பால்
  இன்பத்துப்பால் (Inbaththuppaal) – Love
 • இயல்
  களவியல் (Kalaviyal) – The Pre-Marital Love
 • அதிகாரம்
  காதற் சிறப்புரைத்தல் (Kaathar Sirappuraiththal)
  Declaration of Love’s Special Excellence
 • குறள்
  கண்ணுள்ளார் காத லவராகக் கண்ணும்
  எழுதேம் கரப்பாக்கு அறிந்து.
 • விளக்கம்
  என் காதலர் எனது கண்ணுள் இருக்கின்றார் ஆதலால், அவர் மறைந்துவிடுவார் என்று அறிந்து, கண்ணுக்கு மை எழுத மாட்டேன்.
 • Translation
  in English
  My love doth ever in my eyes reside;
  I stain them not, fearing his form to hide.
 • Meaning
  As my lover abides in my eyes, I will not even paint them, for he would (then) have to conceal himself.

Leave a comment