1125. உள்ளுவன் மன்யான் மறப்பின்

Rate this post

1125. உள்ளுவன் மன்யான் மறப்பின்

1125. Ulluvan Manyaan Marappin

 • குறள் #
  1125
 • பால்
  இன்பத்துப்பால் (Inbaththuppaal) – Love
 • இயல்
  களவியல் (Kalaviyal) – The Pre-Marital Love
 • அதிகாரம்
  காதற் சிறப்புரைத்தல் (Kaathar Sirappuraiththal)
  Declaration of Love’s Special Excellence
 • குறள்
  உள்ளுவன் மன்யான் மறப்பின் மறப்பறியேன்
  ஒள்ளமர்க் கண்ணாள் குணம்.
 • விளக்கம்
  ஒளியுடையனவாய்ப் போர் செய்கின்ற கண்கள் பொருந்திய இவளுடைய குணங்களை நான் மறந்தால் உடனே நினைக்க முடியும். ஆனால் ஒருபோதும் மறந்ததில்லையே!
 • Translation
  in English
  I might recall, if I could once forget; but from my heart
  Her charms fade not, whose eyes gleam like the warrior’s dart.
 • Meaning
  If I had forgotten her who has bright battling eyes, I would have remembered (thee); but I never forget her. (Thus says he to her maid).

Leave a comment