1123. கருமணியிற் பாவாய்நீ போதாயாம்

Rate this post

1123. கருமணியிற் பாவாய்நீ போதாயாம்

1123. Karumaniyir Paavaainee Pothaayaam

 • குறள் #
  1123
 • பால்
  இன்பத்துப்பால் (Inbaththuppaal) – Love
 • இயல்
  களவியல் (Kalaviyal) – The Pre-Marital Love
 • அதிகாரம்
  காதற் சிறப்புரைத்தல் (Kaathar Sirappuraiththal)
  Declaration of Love’s Special Excellence
 • குறள்
  கருமணியிற் பாவாய்நீ போதாயாம் வீழும்
  திருநுதற்கு இல்லை இடம்.
 • விளக்கம்
  எனது கருமணியிலுள்ள பாவையே! நீ அவ்விடத்தை விட்டுப் போவாயாக. போகவில்லையாயின், நான் விரும்புகின்ற இவளுக்கு வேறு இடம் இல்லை.
 • Translation
  in English
  For her with beauteous brow, the maid I love, there place is none;
  To give her image room, O pupil of mine eye, begone!
 • Meaning
  O you image in the pupil (of my eye)! depart; there is no room for (my) fair-browed beloved.

Leave a comment