1120. அனிச்சமும் அன்னத்தின் தூவியும்

Rate this post

1120. அனிச்சமும் அன்னத்தின் தூவியும்

1120. Anichchamum Annaththin Thooviyum

 • குறள் #
  1120
 • பால்
  இன்பத்துப்பால் (Inbaththuppaal) – Love
 • இயல்
  களவியல் (Kalaviyal) – The Pre-Marital Love
 • அதிகாரம்
  நலம் புனைந்துரைத்தல் (Nalam Punaindhuraiththal)
  The Praise of her Beauty
 • குறள்
  அனிச்சமும் அன்னத்தின் தூவியும் மாதர்
  அடிக்கு நெருஞ்சிப் பழம்.
 • விளக்கம்
  அனிச்சம்பூவும், அன்னப் பறவையின் இறகும் இப்பெண்ணின் பாதங்களை (முள்ளுடன் சேர்ந்த) நெருஞ்சிப்பழம் போல வருத்தும்.
 • Translation
  in English
  The flower of the sensitive plant, and the down on the swan’s white breast,
  As the thorn are harsh, by the delicate feet of this maiden pressed.
 • Meaning
  The anicham and the feathers of the swan are to the feet of females, like the fruit of the (thorny) Nerunji.

Leave a comment