1119. மலரன்ன கண்ணாள் முகமொத்தி

Rate this post

1119. மலரன்ன கண்ணாள் முகமொத்தி

1119. Malaranna Kannaal Mugamoththi

 • குறள் #
  1119
 • பால்
  இன்பத்துப்பால் (Inbaththuppaal) – Love
 • இயல்
  களவியல் (Kalaviyal) – The Pre-Marital Love
 • அதிகாரம்
  நலம் புனைந்துரைத்தல் (Nalam Punaindhuraiththal)
  The Praise of her Beauty
 • குறள்
  மலரன்ன கண்ணாள் முகமொத்தி யாயின்
  பலர்காணத் தோன்றல் மதி.
 • விளக்கம்
  சந்திரனே, மலர் போன்ற கண்கள் உடையவளது முகத்தை ஒத்திருக்க விரும்பினால் நீ பலர் காணும்படி தோன்றாதிருக்க வேண்டும்.
 • Translation
  in English
  If as her face, whose eyes are flowers, thou wouldst have charms for me,
  Shine for my eyes alone, O moon, shine not for all to see!
 • Meaning
  O moon, if you wish to resemble the face of her whose eyes are like (these) flowers, do not appear so as to be seen by all.

Leave a comment