1115. அனிச்சப்பூக் கால்களையாள் பெய்தாள்

Rate this post

1115. அனிச்சப்பூக் கால்களையாள் பெய்தாள்

1115. Anichchappook Kaalkalaiyaal Peithaal

 • குறள் #
  1115
 • பால்
  இன்பத்துப்பால் (Inbaththuppaal) – Love
 • இயல்
  களவியல் (Kalaviyal) – The Pre-Marital Love
 • அதிகாரம்
  நலம் புனைந்துரைத்தல் (Nalam Punaindhuraiththal)
  The Praise of her Beauty
 • குறள்
  அனிச்சப்பூக் கால்களையாள் பெய்தாள் நுகப்பிற்கு
  நல்ல படாஅ பறை.
 • விளக்கம்
  இவள் தன்னுடைய மென்மைத் தன்மையை நினையாமல், அனிச்சம்பூவை காம்பு நீக்காமல் சூடினால்; அதன் சுமையைத் தாங்காது இவளது இடை ஒடிந்து போகும். எனவே, அதற்கு இனிச் சாப்பறையேயன்றி நல்ல பறைகள் ஒலிக்க மாட்டா.
 • Translation
  in English
  The flowers of the sensitive plant as a girdle around her she placed;
  The stems she forgot to nip off; they ‘ll weigh down the delicate waist.
 • Meaning
  No merry drums will be beaten for the (tender) waist of her who has adorned herself with the anicham without having removed its stem.

Leave a comment