1113. முறிமேனி முத்தம் முறுவல்

Rate this post

1113. முறிமேனி முத்தம் முறுவல்

1113. Murimeni Muththam Muruval

 • குறள் #
  1113
 • பால்
  இன்பத்துப்பால் (Inbaththuppaal) – Love
 • இயல்
  களவியல் (Kalaviyal) – The Pre-Marital Love
 • அதிகாரம்
  நலம் புனைந்துரைத்தல் (Nalam Punaindhuraiththal)
  The Praise of her Beauty
 • குறள்
  முறிமேனி முத்தம் முறுவல் வெறிநாற்றம்
  வேலுண்கண் வேய்த்தோ ளவட்கு.
 • விளக்கம்
  மூங்கில் போன்ற திரண்ட தோளுடையவளுக்கு உடம்பு தளிர் நிறம்; பற்கள் முத்துப் போன்றவை; மணம் இயற்கையாய் அமைந்த மணம்; மை எழுதிய கண்கள் வேல் போன்றவை.
 • Translation
  in English
  As tender shoot her frame; teeth, pearls; around her odours blend;
  Darts are the eyes of her whose shoulders like the bambu bend.
 • Meaning
  The complexion of this bamboo-shouldered one is that of a shoot; her teeth, are pearls; her breath, fragrance; and her dyed eyes, lances.

Leave a comment