1111. நன்னீரை வாழி அனிச்சமே

Rate this post

1111. நன்னீரை வாழி அனிச்சமே

1111. Nanneerai Vaazhi Anichchame

 • குறள் #
  1111
 • பால்
  இன்பத்துப்பால் (Inbaththuppaal) – Love
 • இயல்
  களவியல் (Kalaviyal) – The Pre-Marital Love
 • அதிகாரம்
  நலம் புனைந்துரைத்தல் (Nalam Punaindhuraiththal)
  The Praise of her Beauty
 • குறள்
  நன்னீரை வாழி அனிச்சமே நின்னினும்
  மென்னீரள் யாம்வீழ் பவள்.
 • விளக்கம்
  அனிச்சம்பூவே, வாழ்வாயாக! நல்ல குணமுடையவளாகிய எம்மால் விரும்பப்படுகின்றவள், உன்னை விட மென்மையான தன்மையுடையவள்.
 • Translation
  in English
  O flower of the sensitive plant! than thee
  More tender’s the maiden beloved by me.
 • Meaning
  May you flourish, O Anicham! you have a delicate nature. But my beloved is more delicate than you.

Leave a comment