1099. ஏதிலார் போலப் பொதுநோக்கு

Rate this post

1099. ஏதிலார் போலப் பொதுநோக்கு

1099. Yethilaar Polap Pothunokku

 • குறள் #
  1099
 • பால்
  இன்பத்துப்பால் (Inbaththuppaal) – Love
 • இயல்
  களவியல் (Kalaviyal) – The Pre-Marital Love
 • அதிகாரம்
  குறிப்பறிதல் (Kuripparithal)
  Recognition of the Signs (of Mutual Love)
 • குறள்
  ஏதிலார் போலப் பொதுநோக்கு நோக்குதல்
  காதலார் கண்ணே உள.
 • விளக்கம்
  வெளியே அயலார்போல ஒருவரை ஒருவர் பார்த்தல், காதல் உடையவர்களிடத்தில் உள்ள ஓர் இயல்பாகும்.
 • Translation
  in English
  The look indifferent, that would its love disguise,
  Is only read aright by lovers’ eyes.
 • Meaning
  Both the lovers are capable of looking at each other in an ordinary way, as if they were perfect strangers.

Leave a comment