1097. செறாஅச் சிறுசொல்லும் செற்றார்போல்

Rate this post

1097. செறாஅச் சிறுசொல்லும் செற்றார்போல்

1097. Seraaach Chirusollum Setraarpol

 • குறள் #
  1097
 • பால்
  இன்பத்துப்பால் (Inbaththuppaal) – Love
 • இயல்
  களவியல் (Kalaviyal) – The Pre-Marital Love
 • அதிகாரம்
  குறிப்பறிதல் (Kuripparithal)
  Recognition of the Signs (of Mutual Love)
 • குறள்
  செறாஅச் சிறுசொல்லும் செற்றார்போல் நோக்கும்
  உறாஅர்போன்று உற்றார் குறிப்பு.
 • விளக்கம்
  உள்ளே சினமில்லாதிருந்து சொல்லும் இழிந்த சொல்லும் பகைவர் போல் பார்த்தாலும் வெளியே தொடர்பில்லாதவர் போன்றிருந்து, உள்ளே நட்புடையவரின் குறிகளாகும்.
 • Translation
  in English
  The slighting words that anger feign, while eyes their love reveal.
  Are signs of those that love, but would their love conceal.
 • Meaning
  Little words that are harsh and looks that are hateful are (but) the expressions of lovers who wish to act like strangers.

Leave a comment