1087. கடாஅக் களிற்றின்மேற் கட்படாம்

Rate this post

1087. கடாஅக் களிற்றின்மேற் கட்படாம்

1087. Kadaaak Kalitrinmer Katpadaam

 • குறள் #
  1087
 • பால்
  இன்பத்துப்பால் (Inbaththuppaal) – Love
 • இயல்
  களவியல் (Kalaviyal) – The Pre-Marital Love
 • அதிகாரம்
  தகையணங்குறுத்தல் (Thagaiyanangkuruththal)
  Beauty’s Dart
 • குறள்
  கடாஅக் களிற்றின்மேற் கட்படாம் மாதர்
  படாஅ முலைமேல் துகில்.
 • விளக்கம்
  இப்பெண்ணின் நிமிர்ந்த முலைமேலிட்ட ஆடை, மதயானையின் மேலிட்ட முகபடாம் போன்றது.
 • Translation
  in English
  As veil o’er angry eyes Of raging elephant that lies,
  The silken cincture’s folds invest This maiden’s panting breast.
 • Meaning
  The cloth that covers the firm bosom of this maiden is (like) that which covers the eyes of a rutting elephant.

Leave a comment