1079. உடுப்பதூஉம் உண்பதூஉம் காணின்

Rate this post

1079. உடுப்பதூஉம் உண்பதூஉம் காணின்

1079. Uduppathooum Unbathooum Kaanin

 • குறள் #
  1079
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  குடியியல் (Kudiyiyal) – Miscellaneous
 • அதிகாரம்
  கயமை (Kayamai)
  Baseness
 • குறள்
  உடுப்பதூஉம் உண்பதூஉம் காணின் பிறர்மேல்
  வடுக்காண வற்றாகும் கீழ்.
 • விளக்கம்
  கீழ்மகன் பிறர் நன்றாக உடுப்பதையும், உண்பதையும் கண்டால், பொறாமையால் அவர்மீது குற்றம் காணவல்லவனாவன்.
 • Translation
  in English
  If neighbours clothed and fed he see, the base
  Is mighty man some hidden fault to trace?
 • Meaning
  The base will bring an evil (accusation) against others, as soon as he sees them (enjoying) good food and clothing.

Leave a comment