1077. ஈர்ங்கை விதிரார் கயவர்

Rate this post

1077. ஈர்ங்கை விதிரார் கயவர்

1077. Eerngai Vithiraar Kayavar

 • குறள் #
  1077
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  குடியியல் (Kudiyiyal) – Miscellaneous
 • அதிகாரம்
  கயமை (Kayamai)
  Baseness
 • குறள்
  ஈர்ங்கை விதிரார் கயவர் கொடிறுடைக்கும்
  கூன்கையர் அல்லா தவர்க்கு.
 • விளக்கம்
  கீழ்மக்கள் தம் கன்னத்தை அடித்து உடைக்கக் கையைக் ஓங்கியவர்க்கல்லது, தாம் உண்டு கழுவிய கையையும் உதறமாட்டார்.
 • Translation
  in English
  From off their moistened hands no clinging grain they shake,
  Unless to those with clenched fist their jaws who break.
 • Meaning
  The mean will not (even) shake off (what sticks to) their hands (soon after a meal) to any but those who would break their jaws with their clenched fists.

Leave a comment