1064. இடமெல்லாம் கொள்ளாத் தகைத்தே

Rate this post

1064. இடமெல்லாம் கொள்ளாத் தகைத்தே

1064. Idamellaam Kollaath Thagaiththe

 • குறள் #
  1064
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  குடியியல் (Kudiyiyal) – Miscellaneous
 • அதிகாரம்
  இரவச்சம் (Iravachcham)
  The Dread of Mendicancy
 • குறள்
  இடமெல்லாம் கொள்ளாத் தகைத்தே இடமில்லாக்
  காலும் இரவொல்லாச் சால்பு.
 • விளக்கம்
  உணவுக்கு இடமில்லாதபோதும் இரத்தலுக்கு உடன் படாத பண்பு, உலகமெல்லாம் கொள்ள முடியாத பெருமையுடையது.
 • Translation
  in English
  Who ne’er consent to beg in utmost need, their worth
  Has excellence of greatness that transcends the earth.
 • Meaning
  Even the whole world cannot sufficiently praise the dignity that would not beg even in the midst of destitution.

Leave a comment