1059. ஈவார்கண் என்னுண்டாம் தோற்றம்

Rate this post

1059. ஈவார்கண் என்னுண்டாம் தோற்றம்

1059. Eevaarkan Ennundaam Thotram

  • குறள் #
    1059
  • பால்
    பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
  • இயல்
    குடியியல் (Kudiyiyal) – Miscellaneous
  • அதிகாரம்
    இரவு (Iravu)
    Mendicancy
  • குறள்
    ஈவார்கண் என்னுண்டாம் தோற்றம் இரந்துகோள்
    மேவார் இலாஅக் கடை.
  • விளக்கம்
    இறந்து பொருள் கொள்ளுதலை விரும்புபவர் இல்லாதபோது, கொடுப்பவரிடத்தில் என்ன புகழ் உண்டாகும்?
  • Translation
    in English
    What glory will there be to men of generous soul,
    When none are found to love the askers’ role?
  • Meaning
    What (praise) would there be to givers (of alms) if there were no beggars to ask for and reveive (them).

Leave a comment