1047. அறஞ்சாரா நல்குரவு ஈன்றதா

Rate this post

1047. அறஞ்சாரா நல்குரவு ஈன்றதா

1047. Aranchaaraa Nalkuravu Eendrathaa

 • குறள் #
  1047
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  குடியியல் (Kudiyiyal) – Miscellaneous
 • அதிகாரம்
  நல்குரவு (Nalkuravu)
  Agriculture
 • குறள்
  அறஞ்சாரா நல்குரவு ஈன்றதா யானும்
  பிறன்போல நோக்கப் படும்.
 • விளக்கம்
  அறத்தோடு பொருந்தாத வறுமை ஒருவனைச் சேர்ந்தால், பெற்ற தாயினாலும் அயலான்போலக் கருதச் செய்துவிடும்.
 • Translation
  in English
  From indigence devoid of virtue’s grace,
  The mother e’en that bare, estranged, will turn her face.
 • Meaning
  He that is reduced to absolute poverty will be regarded as a stranger even by his own mother.

Leave a comment