0921. உட்கப் படாஅர் ஒளியிழப்பர்

Rate this post

0921. உட்கப் படாஅர் ஒளியிழப்பர்

0921. Utkap Padaaar Oliyizhappar

 • குறள் #
  0921
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  நட்பியல் (Natpiyal) – Alliance
 • அதிகாரம்
  கள்ளுண்ணாமை (Kallunnaamai)
  Not Drinking Palm-Wine
 • குறள்
  உட்கப் படாஅர் ஒளியிழப்பர் எஞ்ஞான்றும்
  கட்காதல் கொண்டொழுகு வார்.
 • விளக்கம்
  கள்ளின் மீது ஆசை கொண்டு நடப்பவர், எப்பொழுதும் அச்சப்பட மாட்டார். அதோடன்றி, முன் பெற்றுள்ள புகழையும் இழப்பார்.
 • Translation
  in English
  Who love the palm’s intoxicating juice, each day,
  No rev’rence they command, their glory fades away.
 • Meaning
  Those who always thirst after drink will neither inspire fear (in others) nor retain the light (of their fame).

Leave a comment