0918. ஆயும் அறிவினர் அல்லார்க்கு

Rate this post

0918. ஆயும் அறிவினர் அல்லார்க்கு

0918. Aayam Arivinar Allaarkku

 • குறள் #
  0918
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  நட்பியல் (Natpiyal) – Alliance
 • அதிகாரம்
  வரைவின் மகளிர் (Varaivin Magalir)
  Wanton Women
 • குறள்
  ஆயும் அறிவினர் அல்லார்க்கு அணங்கென்ப
  மாய மகளிர் முயக்கு.
 • விளக்கம்
  வஞ்சகமகளிரது சேர்க்கை, ஆராய்ந்து அறிந்து விலகும் அறிவில்லாதவர்களுக்குப் பேய் பிடித்தது போலாகும் என்று கூறுவர்.
 • Translation
  in English
  As demoness who lures to ruin woman’s treacherous love
  To men devoid of wisdom’s searching power will prove.
 • Meaning
  The wise say that to such as are destitute of discerning sense the embraces of faithless women are (as ruinous as those of) the celestail female.

Leave a comment