0914. பொருட்பொருளார் புன்னலந் தோயார்

Rate this post

0914. பொருட்பொருளார் புன்னலந் தோயார்

0914. Porutporulaar Punnaland Thoyaar

 • குறள் #
  0914
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  நட்பியல் (Natpiyal) – Alliance
 • அதிகாரம்
  வரைவின் மகளிர் (Varaivin Magalir)
  Wanton Women
 • குறள்
  பொருட்பொருளார் புன்னலந் தோயார் அருட்பொருள்
  ஆயும் அறிவி னவர்.
 • விளக்கம்
  அருளாகிய பொருளை ஆராயும் அறிவினையுடையவர், செல்வப்பொருள் ஒன்றையே பொருளாக மதிக்கும் விலை மகளிரின் இழிந்த இன்பத்தில் படிய மாட்டார்.
 • Translation
  in English
  Their worthless charms, whose only weal is wealth of gain,
  From touch of these the wise, who seek the wealth of grace, abstain.
 • Meaning
  The wise who seek the wealth of grace will not desire the base favours of those who regard wealth (and not pleasure) as (their) riches.

Leave a comment