0909. அறவினையும் ஆன்ற பொருளும்

Rate this post

0909. அறவினையும் ஆன்ற பொருளும்

0909. Aravinaiyum Aandra Porulum

 • குறள் #
  0909
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  நட்பியல் (Natpiyal) – Alliance
 • அதிகாரம்
  பெண்வழிச் சேரல் (Penvazhich Cheral)
  Being Led by Women
 • குறள்
  அறவினையும் ஆன்ற பொருளும் பிறவினையும்
  பெண்ஏவல் செய்வார்கண் இல்.
 • விளக்கம்
  அறச்செயலும், சிறந்த போருளீட்டலும், இவையிரண்டின் வேறாகிய இன்பச் செயல்களும், மனைவியின் ஏவல்களைச் செய்பவனிடத்தில் உண்டாகா.
 • Translation
  in English
  No virtuous deed, no seemly wealth, no pleasure, rests
  With them who live obedient to their wives’ behests.
 • Meaning
  From those who obey the commands of their wives are to be expected neither deeds of virtue, nor those of wealth nor (even) those of pleasure.

Leave a comment