0904. மனையாளை அஞ்சும் மறுமையி

Rate this post

0904. மனையாளை அஞ்சும் மறுமையி

0904. Manaiyaalai Anjum Marumaiyi

 • குறள் #
  0904
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  நட்பியல் (Natpiyal) – Alliance
 • அதிகாரம்
  பெண்வழிச் சேரல் (Penvazhich Cheral)
  Being Led by Women
 • குறள்
  மனையாளை அஞ்சும் மறுமையி லாளன்
  வினையாண்மை வீறெய்த லின்று.
 • விளக்கம்
  மனைவியை அஞ்சி ஒழுகும் மறுமைப்பயன் இல்லாதவனுடைய முயற்சித் திறமையை அறிவுடையோர் பாராட்டுவதில்லை.
 • Translation
  in English
  No glory crowns e’en manly actions wrought
  By him who dreads his wife, nor gives the other world a thought.
 • Meaning
  The undertaking of one, who fears his wife and is therefore destitute of (bliss), will never be applauded.

Leave a comment