0898. குன்றன்னார் குன்ற மதிப்பின்

Rate this post

0898. குன்றன்னார் குன்ற மதிப்பின்

0898. Kundrannaar Kundra Mathippin

 • குறள் #
  0898
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  நட்பியல் (Natpiyal) – Alliance
 • அதிகாரம்
  பெரியாரைப் பிழையாமை (Periyaaraip Pilaiyaamai)
  Not Offending the Great
 • குறள்
  குன்றன்னார் குன்ற மதிப்பின் குடியொடு
  நின்றன்னார் மாய்வர் நிலத்து.
 • விளக்கம்
  மலைபோன்ற பெருமையுடையவர், ஒருவனை அழிந்துபோக வேண்டும் என்று எண்ணினால், அவன் இவ்வுலகில் நிலை பெற்ற செல்வமுடையவனாயினும் தன் குடும்பத்தோடு அழிந்து விடுவான்.
 • Translation
  in English
  If they, whose virtues like a mountain rise, are light esteemed;
  They die from earth who, with their households, ever-during seemed.
 • Meaning
  If (the) hill-like (devotees) resolve on destruction, those who seemed to be everlasting will be destroyed root and branch from the earth.

Leave a comment