0894. கூற்றத்தைக் கையால் விளித்தற்றால்

Rate this post

0894. கூற்றத்தைக் கையால் விளித்தற்றால்

0894. Kootraththaik Kaiyaal Viliththatraal

 • குறள் #
  0894
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  நட்பியல் (Natpiyal) – Alliance
 • அதிகாரம்
  பெரியாரைப் பிழையாமை (Periyaaraip Pilaiyaamai)
  Not Offending the Great
 • குறள்
  கூற்றத்தைக் கையால் விளித்தற்றால் ஆற்றுவார்க்கு
  ஆற்றாதார் இன்னா செயல்.
 • விளக்கம்
  வலிமையுடையவருக்கு வலிமையில்லாதவர் தீங்கு செய்தல், தானே வரும் கூற்றுவனை அவன் வருவதற்கு முன்னே கைகாட்டி அழைப்பது போன்றதாகும்.
 • Translation
  in English
  When powerless man ‘gainst men of power will evil deeds essay,
  Tis beck’ning with the hand for Death to seize them for its prey.
 • Meaning
  The weak doing evil to the strong is like beckoning Yama to come (and destroy them).

Leave a comment