0885. உறல்முறையான் உட்பகை தோன்றின்

Rate this post

0885. உறல்முறையான் உட்பகை தோன்றின்

0885. Uralmuraiyaan Utpagai Thondrin

 • குறள் #
  0885
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  நட்பியல் (Natpiyal) – Alliance
 • அதிகாரம்
  உட்பகை (Utpagai)
  Enmity Within
 • குறள்
  உறல்முறையான் உட்பகை தோன்றின் இறல்முறையான்
  ஏதம் பலவும் தரும்.
 • விளக்கம்
  அரசனுக்கு உறவின் முறையுடன் உட்பகை உண்டானால், அஃது இறந்துபோகுந் தன்மையுடைய குற்றம் பலவற்றையும் கொடுக்கும்.
 • Translation
  in English
  Amid one’s relatives if hidden hath arise,
  ‘Twill hurt inflict in deadly wise.
 • Meaning
  If there appears internal hatred in a (king’s) family; it will lead to many a fatal crime.

Leave a comment