0884. மனமாணா உட்பகை தோன்றின்

Rate this post

0884. மனமாணா உட்பகை தோன்றின்

0884. Manamaanaa Utpagai Thondrin

 • குறள் #
  0884
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  நட்பியல் (Natpiyal) – Alliance
 • அதிகாரம்
  உட்பகை (Utpagai)
  Enmity Within
 • குறள்
  மனமாணா உட்பகை தோன்றின் இனமாணா
  ஏதம் பலவும் தரும்.
 • விளக்கம்
  மனம் திருந்தாத உட்பகைவர் உண்டானால், சுற்றத்தார் கலவாமைக்குக் காரணமான குற்றங்கள் பலவற்றையும் அவர் செய்வர்.
 • Translation
  in English
  If secret enmities arise that minds pervert,
  Then even kin unkind will work thee grievous hurt.
 • Meaning
  The secret enmity of a person whose mind in unreformed will lead to many evils causing disaffection among (one’s) relations.

Leave a comment