0879. இளைதாக முள்மரம் கொல்க

Rate this post

0879. இளைதாக முள்மரம் கொல்க

0879. Ilayathaaga Mulmaram Kolga

 • குறள் #
  0879
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  நட்பியல் (Natpiyal) – Alliance
 • அதிகாரம்
  பகைத்திறம் தெரிதல் (Pagaiththiram Therithal)
  Knowing the Quality of Hate
 • குறள்
  இளைதாக முள்மரம் கொல்க களையுநர்
  கைகொல்லும் காழ்த்த இடத்து.
 • விளக்கம்
  முள் மரத்தை அது சிறியதாய் இருக்கும்போதே களைந்து விடுதல் வேண்டும்; வளர்ந்து வைரம் அடைந்தால் அது வேட்டுவோரின் கையை வருத்தும்.
 • Translation
  in English
  Destroy the thorn, while tender point can work thee no offence;
  Matured by time, ’twill pierce the hand that plucks it thence.
 • Meaning
  A thorny tree should be felled while young, (for) when it is grown it will destroy the hand of the feller.

Leave a comment