0875. தன்துணை இன்றால் பகையிரண்டால்

Rate this post

0875. தன்துணை இன்றால் பகையிரண்டால்

0875. Thanthunai Indraal Pagaiyirandaal

 • குறள் #
  0875
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  நட்பியல் (Natpiyal) – Alliance
 • அதிகாரம்
  பகைத்திறம் தெரிதல் (Pagaiththiram Therithal)
  Knowing the Quality of Hate
 • குறள்
  தன்துணை இன்றால் பகையிரண்டால் தான்ஒருவன்
  இன்துணையாக் கொள்கவற்றின் ஒன்று.
 • விளக்கம்
  தனக்குத் துணையோ இல்லை; பகையோ இரண்டு; அங்ஙனமாயின், ஒருவன் அப்பகைவர் இருவருள் ஒருவனைத் தனக்கு இனிய துணையாக்கிக் கொள்ளுதல் வேண்டும்.
 • Translation
  in English
  Without ally, who fights with twofold enemy o’ermatched,
  Must render one of these a friend attached.
 • Meaning
  He who is alone and helpless while his foes are two should secure one of them as an agreeable help (to himself).

Leave a comment