0873. ஏமுற் றவரினும் ஏழை

5/5 - (1 vote)

0873. ஏமுற் றவரினும் ஏழை

0873. Aemut Ravarinum Yezhai

 • குறள் #
  0873
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  நட்பியல் (Natpiyal) – Alliance
 • அதிகாரம்
  பகைத்திறம் தெரிதல் (Pagaiththiram Therithal)
  Knowing the Quality of Hate
 • குறள்
  ஏமுற் றவரினும் ஏழை தமியனாய்ப்
  பல்லார் பகைகொள் பவன்.
 • விளக்கம்
  தனியாக இருந்துகொண்டு, பலரோடு பகை கொள்பவன் பித்தங் கொண்டவரைவிட அறிவில்லாதவனாவன்.
 • Translation
  in English
  Than men of mind diseased, a wretch more utterly forlorn,
  Is he who stands alone, object of many foeman’s scorn.
 • Meaning
  He who being alone, incurs the hatred of many is more infatuated than even mad men.

Leave a comment