0872. வில்லேர் உழவர் பகைகொளினும்

Rate this post

0872. வில்லேர் உழவர் பகைகொளினும்

0872. Viller Uzhavar Pagaikolinum

 • குறள் #
  0872
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  நட்பியல் (Natpiyal) – Alliance
 • அதிகாரம்
  பகைத்திறம் தெரிதல் (Pagaiththiram Therithal)
  Knowing the Quality of Hate
 • குறள்
  வில்லேர் உழவர் பகைகொளினும் கொள்ளற்க
  சொல்லேர் உழவர் பகை.
 • விளக்கம்
  வில்லை எராகவுடைய வீரரின் பகையைக் கொண்டாலும் சொல்லை எராக உடைய அறிஞரின் பகையைக் கொள்ளக் கூடாது.
 • Translation
  in English
  Although you hate incur of those whose ploughs are bows,
  Make not the men whose ploughs are words your foes!
 • Meaning
  Though you may incur the hatred of warriors whose ploughs are bows, incur not that of ministers whose ploughs are words.

Leave a comment