0869. செறுவார்க்குச் சேணிகவா இன்பம்

Rate this post

0869. செறுவார்க்குச் சேணிகவா இன்பம்

0869. Seruvaarkkuch Chenikavaa Inbam

 • குறள் #
  0869
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  நட்பியல் (Natpiyal) – Alliance
 • அதிகாரம்
  பகைமாட்சி (Pagaimaatchi)
  The Might of Hatred
 • குறள்
  செறுவார்க்குச் சேணிகவா இன்பம் அறிவிலா
  அஞ்சும் பகைவர்ப் பெறின்.
 • விளக்கம்
  நீதி அறியாது அஞ்சும் பகைவரைப் பெற்றால் அவரை எதிர்த்துப் பகைகொள்ளுவோர்க்கு உயர்ந்த இன்பங்கள் நீங்காது நிற்கும்.
 • Translation
  in English
  The joy of victory is never far removed from those
  Who’ve luck to meet with ignorant and timid foes.
 • Meaning
  There will be no end of lofty delights to the victorious, if their foes are (both) ignorant and timid.

Leave a comment