0868. குணனிலனாய்க் குற்றம் பலவாயின்

Rate this post

0868. குணனிலனாய்க் குற்றம் பலவாயின்

0868. Kunanilanaaik Kutram Palavaayin

 • குறள் #
  0868
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  நட்பியல் (Natpiyal) – Alliance
 • அதிகாரம்
  பகைமாட்சி (Pagaimaatchi)
  The Might of Hatred
 • குறள்
  குணனிலனாய்க் குற்றம் பலவாயின் மாற்றார்க்கு
  இனனிலனாம் ஏமாப் புடைத்து.
 • விளக்கம்
  நற்குணமில்லாது பல குற்றங்களை உடையவனானால், அவனுக்கு யாரும் துணையாகமாட்டார்; அதுவே பகைவர்க்கு நன்மையாகும்.
 • Translation
  in English
  No gracious gifts he owns, faults many cloud his fame;
  His foes rejoice, for none with kindred claim.
 • Meaning
  He will become friendless who is without (any good) qualities. and whose faults are many; (such a character) is a help to (his) foes.

Leave a comment