0860. இகலானாம் இன்னாத எல்லாம்

Rate this post

0860. இகலானாம் இன்னாத எல்லாம்

0860. Igalaanaam Innaatha Ellaam

 • குறள் #
  0860
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  நட்பியல் (Natpiyal) – Alliance
 • அதிகாரம்
  இகல் (Igal)
  Hostility
 • குறள்
  இகலானாம் இன்னாத எல்லாம் நகலானாம்
  நன்னயம் என்னும் செருக்கு.
 • விளக்கம்
  ஒருவனுக்கு இகலால் துன்பங்கள் எல்லாம் உண்டாகும்; அதற்கு மாறான நட்பினாலே நல்ல நீதி என்னும் பெருஞ்செல்வம் உண்டாகும்.
 • Translation
  in English
  From enmity do all afflictive evils flow;
  But friendliness doth wealth of kindly good bestow.
 • Meaning
  All calamities are caused by hatred; but by the delight (of friendship) is caused the great wealth of good virtues.

Leave a comment